توانايي دوست‌داشتن و دوست داشته‌شدن

سرنوشت شما فقط يافتن عشق نيست، بلكه سرنوشت شما تبديل شدن به دوست‌داشتني‌ترين فرد ممكن است. دوست‌داشتن خود، احساسي است كه بايد نسبت به خودتان داشته باشيد و كليد دوست‌ داشتن ديگران است. هر وقت احساس كرديد چيزي در رابطه كم است، بدون شك آن شما هستيد. بخشش به شما كمك مي‌كند تا بفهميد عشق هيچ‌وقت به شما آسيب نمي‌رساند، اين برداشت اشتباه شماست كه به شما آسيب مي‌رساند.