مقدمات روانشناسي آدلر (نسخه الكترونيكي)

Adlerian theory
ناشر: آينده درخشان
دسترسی
كتاب حاضر، عمدتا بر پايه مطالب مطرح شده در مجموعه‌اي از سخنراني‌ها در زمينه نظريه آدلر در مدرسه تابستاني رودولف درايكورس كه توسط كميته بين‌المللي موسسات و مدارس تابستاني آدلري در بدگايستن، اتريش در سال 1982 برگزار شد،‌ نوشته شده است و هدف‌آن، تكميل دو كتابي است كه قبلا توسط درايكورس در مورد نظريه آدلر منتشر شده است: «مباني روانشناسي آدلر» و «مفاهيم بنيادي روانشناسي فردي».
تعداد صفحات نسخه چاپي 0
نويسنده ايوا درايكورس فرگوسن
مترجم سهيلا خداورديان
سال چاپ 1395
شابك2500110087970