کتاب صوتي درآمدي که واقعا ارزشش را داريد به دست آوريد

Earn What You're Really Worth
ناشر: انتشارات شادان پژواك
دسترسی
ارزشمندترين دارايي شما، توانايي در کسب درآمد است. اين را مي‌توان اينگونه نيز تعريف کرد، توانايي شما در به دست آوردن نتيجه‌هايي که افراد حاضرند براي آنها به شما نيز پول بپردازند. توانايي يا قدرت کسب درآمد شما 80 تا 90 درصد ارزش مالي شما را نشان مي دهند مگر اينکه در حال حاضر ثروتمند باشيد. اهداف کتاب : شناخت توانايي و قدرت خود در کسب درآمد
نويسنده برايان تريسي
گوينده محمد يزداني
زمان 6 ساعت و 38 دقيقه
سال چاپ
شابك2500110142884