كتاب صوتي توفان برگ و چند داستان ديگر

ناشر: انتشارات آوانامه
دسترسی
در طي نخستين سال‌هاي قرن بيستم در يکي از شهرهاي کوچک آمريکاي جنوبي دکتري بازنشسته که رفتاري عجيب‌وغريب و نامتعارف دارد با صراحت و قاطعيت از مداواي قربانيان يک شورش سر باز مي‌زند. سالها بعد دکتر خودش را دار مي‌زند. اما براي مردم انتقام‌جوي اين شهر مسئله اين است که آيا اجازه دهند که بر پايه‌ي رسم و آئين او را به خاک بسپارند يا بگذارند در خانه‌اي که در آن منزوي بوده بماند تا بپوسد. اين مسئله از بسياري جهات محور بسياري از خاطره ها و بازآفريني آنها مي شود، که پارهايي از رفتار هاي عجيب و غريب دکتر را در خود نهفته دارد. پيرمردي نظامي که اصولاً حامي و ميزبان دکتر بوده، با خشم مرد اين شهر کوچک به چالش بر مي خيزد و اعضاي خانواده را ناگزير مي کند که مراسم خاکسپاري را انجام دهد. همان گونه که در جريان کار معلوم مي شود جز تني چند از مقامات دولتي کسي از اين خشم و خروش چيزي به خاطر نمي آورد و مراسم خاکسپاري بي هيچ حادثه اي انجام مي پذيرد.
نويسنده گابريل گارسيا ماركز
مترجم هرمز عبداللهي
زمان 8 ساعت و 7 دقيقه
گوينده علي دنيوي ساروي
سال چاپ 1396
شابك2500110115406