اگر در صفي ايستاده باشيد و ناگهان فردي از راه برسد و بي آنكه نوبت را رعايت كند خودش را در صف بگنجاند، چه واكنشي نشان مي‌دهيد؟ اگر مامور باجه‌اي هنگام صحبت با شما ادب را رعايت نكند، يا راننده متخلفي با كمال خونسردي، رو به روي شما، كه حق تقدم داريد،سبز شود و حاضر نباشد دنده عقب بگيرد و راه را باز كند چطور؟ اگر در هر يك از اين‌گونه رويدادها از كوره درمي‌رويد، دندان‌هايتان را به هم مي فشاريد، پرخاش مي‌كنيد، يا به هر نحوي اعتراض مي‌كنيد، آمادگي خشمگين شدن را داريد و خواندن اين كتاب مي‌تواند شما را با جنبه هاي مختلف اين پديده و راهكارهاي مهار كردن آن آشنا كند.
نويسنده سارا افراز
گوينده شهره روحي
زمان 2 ساعت و 29 دقيقه
سال چاپ 1393
شابك2500110082678
, 22/05/1397 09:02 ق.ظ
از: مهمان
اگر در صفی ایستاده باشید و ناگهان فردی از راه برسد و بی آن که نوبت را رعایت کند خودش را در صف بگنجاند، چه واکنشی نشان می دهید؟
كتاب صوتي خشم ( رعايت حقوق ديگران)
این بررسی مفید بود؟ 0 0