ديوان پروين اعتصامي (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: سپاس
نويسنده : پروين اعتصامي
قیمت:
13,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی ديوان پروين اعتصامي (نسخه الكترونيكي)

به ماه دي، گلستان گفت با برف.
كه ما را چند حيران ميگذاري.
بسي باريده‌اي بر گلشن و راغ.
چه خواهد بود گر زين پس نباري.
بسي گلبن،‌ كفن پوشيد از تو.
بسي كردي بخوبان سوگواري.
شكستي هر چه را ديگر نپيوست.
زدي هر زخم‌ گشت آن زخم كاري.