بررسي وضعيت حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه‌ي ايران از منظر حقوق بين‌الملل (نسخه الكترونيكي)

ناشر چاپي: انتشارات قانون‌یار
نويسنده : فاطمه عبدي
سال چاپ :
قیمت:
8,000تومان

استفاده از فايل خريداري شده در اپليكيشن خوانا امكان‌پذير است. دانلود رايگان اپليكيشن خوانا:

معرفی بررسي وضعيت حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه‌ي ايران از منظر حقوق بين‌الملل (نسخه الكترونيكي)

کتاب بررسي وضعيت حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه‌ي ايران از منظر حقوق بين‌الملل به قلم فاطمه عبدي، با بررسي سير تحولات اسناد قانوني در اين زمينه، منابع قانوني امکان سرمايه‌گذاري خارجي و همچنين قلمرو و حدود فعاليت اين سرمايه‌گذاران را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. بديهي است هر کشوري جهت گرداندن چرخ‌هاي اقتصادي و انجام پروژه‌هاي خويش محتاج سرمايه مي‌باشد چه آنکه اين سرمايه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلي تأمين گردد و يا آنکه با به کارگيري ظرفيت‌هاي خارجي، سرمايه‌گذاران ديگري را از ساير کشورها جذب نمايد. در چرخه جذب منابع مالي از اشخاص خارجي، همواره دو طرف اين معادله يعني کشور پذيرنده‌ي سرمايه و سرمايه‌گذار خارجي در تعامل دو طرفه مي‌باشند و چگونگي اين تعامل باعث مي‌گردد که ظرفيت‌ها و حجم سرمايه‌گذاري به نحو آشکاري دچار تغييرات بارز گردد. عوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي داراي تأثيرات عمده‌اي بر سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشند که بارزترين آن‌ها را مي‌توان تحت عناوين بازده مورد انتظار و ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري، سياست‌هاي مالياتي از قبيل معافيت‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي، ترجيحات و اولويت‌هاي انحصاري، کيفيت قوانين و مقررات اجرايي برشمرد که در کتاب حاضر به عامل قانون و مقررات که شکل‌ دهنده اين رابطه هستند پرداخته مي‌شود.